Till tjänster

Gata & VA Torestorp/Mullsjö

Markarbeten avseende Torestorp 1:300, bestående av ca 100 meter gatubyggnad med tillhörande VA i form av dagvatten, spillvatten, dricksvattenledningar och serviser. I projektet ingick även grovterrassering av tomterna samt gatubelysning.

Tjänsteområde: Gata/Väg
Utförandetid: September 2018 - November 2018
Beställare: Mullsjö kommun/Mullsjö Energi & Miljö
Ort: Mullsjö
Projektstatus: Avslutat