Hållbarhet

Strand strävar efter att göra allt för att vara i framkant. Vi har därför tagit fram ett arbetssätt kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö för att med precision leverera hållbarhet. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och att minimera risker i arbetet för våra medarbetare. Då vi verkar i en bransch som påverkar miljön, oavsett om det gäller schaktning eller utsläpp, jobbar vi för att ständigt förbättra vår verksamhet för alla parter: våra kunder, leverantörer, medarbetare och miljön.

Verksamhetspolicy

Säger någon Strand Entreprenad ska man tänka kvalité. Kvalitetsbegreppet ska genomsyra hela vår verksamhet, såväl hur vi genomför projekt som hur vi arbetar medvetet med vårt ledningssystem och interna system. Sammantaget leder detta till goda förutsättningar för både kunder, leverantörer och medarbetare. Arbetet vi utför i verksamheten leder till ingrepp i miljön i olika omfattning. Vår målsättning är att påverka så lite som det är möjligt, samt att alltid vara medvetna om miljöriskerna i varje enskilt projekt. Våra egna entreprenadmaskiner samt inköp av produkter och tjänster skall vara miljömedvetna. Genom att på olika sätt arbeta med att återföra naturresurser och begränsa vår förbrukning av exempelvis drivmedel, så skapas ett hållbart förhållningssätt. Detta för att säkerställa en ständig förbättring, bibehålla en god miljö, förebygga förorening samt bidra till att bevara den biologiska mångfalden. Vi bedriver verksamhet som innehåller arbetsmiljörisker, såväl fysiska som psykosociala. Genom en kontinuerlig dialog med alla medarbetare och ett medvetet fokus på arbetsmiljöfrågor skapar vi en säker och socialt god arbetsmiljö. Med vårt systematiska arbetsmiljöarbete säkerställer vi att lagar och andra bindande krav följs. I övrigt i enighet med Storskogens policys.