Tjänster

Strand Entreprenad utför huvudsakligen arbeten åt kommersiella beställare, som bygg- och fastighetsbolag, samt åt offentliga sektorn. Nedan följer de tjänsteområden som vi arbetar med.

Markentreprenader

Vi utför såväl mindre markentreprenader såsom service och underhållsarbeten till stora entreprenadprojekt. Vår högsta prioritet är att hålla en hög och jämn kvalitet genom hela processen; från det tidigaste projekteringsstadiet till färdigställandet av produkten.

Projekt inom Markentreprenader

Industrietableringar

Strand kan hjälpa till med hela processen vid en industrietablering. Vi kan leverera en helhetsprodukt där vi även projekterar åt beställaren. Vi utför schaktning, terrassering, grundläggning, VA-arbeten, asfaltering samt färdigställande av er utvändiga miljö. Våra ingenjörer och anläggare har som främsta fokus att färdigställa ett resultat med kvalitet. Du kan dessutom lita på att arbetet utförs så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt.

Projekt inom Industrietableringar

Gata/väg

Vi hjälper våra kunder från bland annat vägsamfälligheter, kommuner och statliga verk med nybyggnad av breda landsvägar i natursköna omgivningar till renovering av gång- och cykelvägar i tätt trafikerade innerstadsmiljöer i Jönköpingsregionen. Vårt engagemang sträcker sig genom projektet, från projektering till produktion och drift.

Projekt inom Gata/väg

VA-arbeten

Strand utför all typ av arbete relaterat till vatten, dagvatten och avloppsanläggningar. Våra erfarna mättekniker och anläggningsarbetare ser till att våra kunder har rätt vatten, på rätt plats, vid rätt tillfälle. Strands motto är att hålla hög kvalitet och precision genom hela arbetet, då vi minimerar risken för framtida driftsstopp och skador på omgivningen.

Projekt inom VA-arbeten

Utvändig miljö

Vi utför plattläggning, asfaltering, plantering av grönytor samt montering av utemöbler och lekplatser. Oavsett om projektet gäller en innergård åt en bostadsrättsförening, en parkeringsplats åt ett företag eller en kommunal park så strävar vi efter att leverera högsta möjliga kvalitet genom alla projektets skeden. Under vinterhalvåret hjälper vi er även med snöröjning och halkbekämpning.

Projekt inom Utvändig miljö

Rivning/sanering

Strand tar ett helhetsansvar för såväl stora som små rivning- och saneringsarbeten. Vi ser till att våra kunders sanerings- och rivningsmassor hanteras på ett korrekt sätt enligt miljöriktiga metoder.

Projekt inom Rivning/sanering