Till tjänster

Ombyggnation Torparondellen

Projektet avser ombyggnation av den befintlig cirkulationsplats vid korsningen Barnarpsgatan och Torpagatan/Östra Torpagatan. Genom byggnationen ökas rondellens kapacitet då antalet körfält utökas, samtidigt som trafiksäkerheten höjs då ytterligare ett övergångsställe byggs.

Tjänsteområde: Gata/Väg
Utförandetid: Maj 2018 - Oktober 2018
Beställare: Jönköpings kommun
Ort: Jönköping
Projektstatus: Avslutat