Till tjänster

GC-väg Trånghalla

Entreprenad avseende anläggande av grusad gång- och cykelväg med tillhörande dagvattenarbeten. Vägen sträcker sig mellan Häggeberg och Trånghalla, och var tidigare endast en mindre stig och på vissa sträckor endast orörd terräng.

Tjänsteområde: Gata/Väg
Utförandetid: September 2017 - November 2017
Beställare: Jönköpings kommun
Ort: Trånghalla, Jönköping
Projektstatus: Avslutat