Till tjänster

Korsning Åsenvägen

Arbetet avsåg ombyggnation av korsningen Åsenvägen-Humlevägen med syfte att skapa ett effektivare trafikflöde. Åtgärder utfördes även för att skapa en säkrare passage för gående och cyklister.

Tjänsteområde: Gata/Väg
Utförandetid: April 2017 - Oktober 2017
Beställare: Jönköpings kommun
Ort: Jönköping
Projektstatus: Avslutat